GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

 

Tüm Site ziyaretçilerine ve kullanıcılarına hizmet veren bt-turk’e ve wwwbt-turk.com adresinde bulunan web sitemize hoş geldiniz. bt-turk, yazılım çözümleri sağlayıcısıdır ve gizlilik haklarınıza saygı göstermeyi ve geçerli tüm gizlilik mevzuatına uymayı taahhüt ediyoruz. Kişisel bilgilerin bt-turk tarafından toplanması ve kullanılması ve Site Kullanıcıları ile ilgili uygulamalarımızı açıklamak için kamuya açık olan bu Gizlilik Politikasını oluşturduk. “Kişisel bilgiler” veya “kişisel veriler” ile, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili, kendi başına veya diğer kişisel bilgilerle birlikte gerçek bir kişiyi/veri konusunu tanımlayabilecek her türlü bilgiyi (örneğin isim, adres, telefon, e-posta adresi vb.) kastediyoruz. Sizden toplanan kişisel verilerin çoğu, bizden beklediğiniz yazılım hizmetlerini size sağlayabilmemiz için yapılır.

 1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, www.bt-turk.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Türkiye üzerinden www.bt-turk.com sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir özelliğini ya da çevrimiçi hizmetini kullandığınızda yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde bt-turk’ ün sizinle ilgili kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde toplamasına, kullanmasına, işlemesine, depolamasına, silmesine ve ifşa etmesine izin vermiş olursunuz. Ayrıca, Kaliforniya’da ikamet eden gerçek bir kişi iseniz, tüketicilerin kişisel verilerine ilişkin koruma sağlayan en katı ABD eyaleti yasalarından biri olan 2018 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (“CCPA”) gerekliliklerine uygun uygulamalarımızdan ve politikalarımızdan yararlanabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’nde Birleşik Krallık’ta ve Avrupa Birliği’nde (AB) bulunan Kullanıcılar dahil olmak üzere diğer yargı bölgelerinde, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY), Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Birleşik Krallık-GVKY) dahil olmak üzere geçerli yasalara uyarız. Genel olarak, kişisel veriler (aşağıda tanımlandığı üzere) Türkiye’deki güvenli sunucularımızda bulunur ve Avrupa’dan Türkiye’ye aktarılırsa, yukarıda belirtilen Güvenlik Kalkanı (Privacy Shield) Esaslarına uygun olarak saklanır ve işlenir. Bu Gizlilik Politikası, www.bt-turk.com internet sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
 • Reklam tercihlerini analiz etmek için,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, www.bt-turk.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; başta www.bt-turk.com altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

 • www.bt-turk.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • www.bt-turk.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
 1. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

www.bt-turk.com, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır. 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • www.bt-turk.com ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

www.bt-turk.com, KVKK 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, kişisel verilerinizin barındığı sistemlerine ve veri tabanlarına yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, bu sistem ve veri tabanlarının muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

 1. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca www.bt-turk.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda www.bt-turk.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 1. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel Veri Sahibi, www.bt-turk.com’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 1. Çerez Politikası

Çerezler, web siteleri tarayıcınıza yüklendiğinde bilgisayarınızdaki veya diğer cihazınızdaki metin dosyalarında depolanan küçük veri parçalarıdır ve genellikle sizi ve web sitesini ziyaretinizle ilgili tercihlerinizi ve gönüllü olarak verdiğiniz bilgileri hatırlamak için kullanılır. Diğer bir deyişle, çerezler genel olarak veri toplamak, depolamak ve izlemek için kullanılır. Üç ana çerez kategorisi vardır: geçici olan oturum çerezleri (RAM’de saklanan), yalnızca bir web sitesinde oturumunuz açık olduğu sürece kalıcı olur, oturumunuzu kapatsanız bile cihazınızın sabit sürücüsünde kalan kalıcı çerezler ve üçüncü taraf çerezleri üçüncü taraflarca, genellikle tarayıcı (ör. Chrome kullanıyorsanız Google) tarafından genellikle web sitesi sahibinin bilgisi olmadan size sunulur.

Kalıcı çerezler genellikle iki amaç için kullanılır: 

Kimlik doğrulama, oturum açanın siz olduğunuzdan emin olmak ve belirli durumlarda parolanızı hatırlamak amacıyla kullanılır, genellikle gereklidir ve izleme, reklam ve pazarlama amacıyla kullanılır, genellikle gerekli değildir.

Üçüncü taraf tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğiniz web sayfaları dışındaki web siteleri tarafından oluşturulur ve reklam verenlerin veya analiz şirketlerinin, reklamlarını içeren tüm sitelerdeki arama geçmişinizi izlemesine izin verir. bt-turk, reklam içermez ve üçüncü taraf çerezlerini teşvik etmez. Web siteleri ve HTML e-postaları, istatistik sağlayan, çerezlere benzeyen ancak aynı şekilde bilgisayarınızda depolanmayan istatistikler sağlayan küçük şeffaf görüntüler halinde “web işaretçileri” veya “pikseller” gibi diğer izleme teknolojilerini de içerebilir ve bunlar çerezleri devre dışı bıraksanız bile devre dışı bırakılmayabilir.

Çerezler genellikle aşağıdaki gibi altı işlevi yerine getirir:

Çerez ÇeşitleriÇerezlerin Neden ve Ne Şekilde Kullanıldığı
Zorunlu/Kesinlikle gerekliBu çerezler, kayıtlı kullanıcıların hesapla ilgili işlevleri doğrulamasına ve gerçekleştirmesine izin vermek için gerekli olan temel işlevleri yerine getirebilmesi açısından Site için gereklidir.
İşlevsellikBu çerezler, hesap adı, dil ve konum gibi kullanıcılar tarafından belirlenen tercihleri ​​saklamak için kullanılır. Bazıları gerekli olabilir, bazıları Siteyi sadece daha kolay kullanılabilir bir hale getirmek içindir, böylece Siteyi her kullandığınızda tüm bilgilerinizi girmek zorunda kalmazsınız.
Zorunlu/GüvenlikPotansiyel güvenlik risklerini belirlemeye ve önlemeye yardımcı olması için bu tanımlama bilgilerini kullanırız. Bilgilerinizin güvenli ve emniyetli ve çoğu durumda gizli olmasını sağlamak için en azından ticari olarak makul çabayı göstermemiz gerekiyor.
Analitik ve PerformansPerformans çerezleri, diğer analitik verilerin yanı sıra en çok hangi sayfaların ziyaret edildiği dahil olmak üzere kullanıcıların Site ile nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin bilgi toplar. Bu ayrıntıları, Sitenin çalışma şeklini iyileştirmek ve Kullanıcıların Site ile nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için kullanırız.
Pazarlama ve ReklamcılıkBiz bir e-ticaret Sitesi değiliz ve reklam sunmuyoruz. Reklam, e-ticaret ve diğer web sitelerinin, hizmetlerini kullanan ziyaretçilere ilgili reklamları göstermek ve web sitelerinde sunulan reklamların etkinliği hakkında rapor vermek için kullandıkları bu çerez kategorisinin temel amacıdır. Ancak, Hizmetleri sağlamamızla bağlantılı olarak, size haber bültenimizi, belirli blogları sunuyoruz ve Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak ilginizi çekebilecek etkinlikler ve web seminerlerinden sizi haberdar etmeye çalışıyoruz. Bu türden potansiyel ilgi çekici materyalleri sağlamak için kullanılan bu tür çerezler gerekli değildir ve bu tür çerezleri kullanmadan önce izninizi isteriz.
Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezlerini kontrol etmiyoruz ve onları teşvik etmiyoruz,

sadece size daha gelişmiş hizmet ve Site deneyimi sağlamak için Google Analytics gibi birkaç güvenilir sağlayıcıyla ilişkimiz vardır, bunun dışında kalan üçüncü taraf çerezlerini kontrol etmiyoruz ve onları teşvik etmiyoruz. Üçüncü taraf çerezleri LinkedIn, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına erişimi de kolaylaştırabilir (paylaş seçeneğinin kullanılması yoluyla). Sonuç olarak, çerezler bu üçüncü taraflarca yerleştirilebilir ve onlar tarafından çevrimiçi etkinliğinizi izlemek için kullanılabilir. Genel olarak, bu çerezler tarafından toplanan bilgiler üzerinde doğrudan kontrolümüz yoktur.

Çerez izni: KVKK, GVKY ve Birleşik Krallık-GVKY gerekliliklerine uygun olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye, AB, İngiltere’deki Kullanıcılarımızla sınırlı olmamak kaydıyla, zorunlu olmayan çerezleri kullanmadan önce, sizin onayınızı istiyor ve alıyoruz.

Çerezleri devre dışı bırakmak ve kaldırmak: Çoğu çerezin kaldırılması kolaydır, ancak Sitede gezinmeyi daha zor hale getirebilir. Çerezler olmadan, Kullanıcıların her ziyaret için verilerini yeniden girmeleri gerekebilir. Farklı tarayıcılar tanımlama bilgilerini farklı yerlerde saklar, ancak Ayarlar Gizlilik bölümü altında- bazen Araçlar, İnternet Seçenekleri veya Gelişmiş altında listelenmesi – en yaygın olanıdır. Çerezleri yönetmek veya kaldırmak için seçenekler mevcuttur. Çerezleri kaldırmadan önce, Sitenin kullanım kolaylığını değerlendirin. Çerezler çoğu durumda web deneyimini iyileştirir ancak dikkatli bir şekilde kullanılmaları gerekir.

Gizlilik Politikası (veya Çerez Politikası) hakkında sorularınız mı var? 

Bize Ulaşın

Gizlilik uygulamalarımız veya çerezlerimiz veya bu Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletisim@bt-turk.com adresinden e-posta yoluyla veya posta yoluyla bu adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 

www.bt-turk.com iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, www.bt-turk.com, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, www.bt-turk.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce www.bt-turk.com’a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

Bu sözleşme en son 09/01/2021 tarihinde güncellenmiştir.